Publikácie

JUDr. Miroslav Štrkolec PhD.

 1. Prípadové štúdie z finančného práva / Jana Šimonová a kol.; Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2013
 2. Vybrané právne aspekty zdaňovania elektronického obchodu v právnom prostredí Slovenskej republiky / Miroslav Štrkolec.In: Daně : odborný časopis pro daňové právo v praxi. – ISSN 1211-8103. – Roč. 13, č. 11 (2005)
 3. Predbežné opatrenia v správe daní / Miroslav Štrkolec. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 64, č. 10 (2012)
 4. Daňové aspekty elektronického obchodu / Miroslav Štrkolec. In: Finančnoprávne epištoly : medzinárodný finančnoprávny zborník k nedožitým 80.narodeninám Prof.JUDr.Jordána Giráška, CSc. : Bratislava, 2005. – Bratislava : EPOS, 2005.
 5. The bank ,,tax“ in the Slovak republic / Miroslav Štrkolec In: Vybrané otázky daňovej politiky EÚ a jej členských štátov : nekonferenčný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2013
 6. Ústavno-súdne zásahy do rozhodovacej činnosti správcov dane / Miroslav Štrkolec. In: Finanční právo de lege ferenda : setkání finančních právníků ČR a SR : 14.-15.máj 2009, Plzeň. – Plzeň : Západočeská univerzita v Plzni, 2009.
 7. Aktuálne otázky zdaňovania príjmov obchodných spoločností, ich spoločníkov a štatutárnych orgánov / Miroslav Štrkolec. In: Aktuálne otázky práva v postmodernej spoločnosti II. : zborník z medzinárodnej konferencie konanej dňa 19.-24.4.2006. – Košice : Univerzita P.J. Šafárika v Košiciach, 2006.
 8. Nulitné rozhodnutie v daňovom poriadku / Miroslav Štrkolec. – In: Daňové právo a jeho rozvoj v národnom a medzinárodnom kontexte. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2010.
 9. Finančné právo na Slovensku a v EÚ, Babčák, V., Štrkolec, M., Prievozníková, K., Vydavateľstvo EUROKODEX, 2012, ISBN: 9788089447862.
 10. ŠTRKOLEC, M. a kol. Interpretácia noriem daňového práva, orgánmi verejnej správy a súdnej moci. Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2011. 204 s. ISBN 978-80-7097-897-9.
 11. ŠTRKOLEC, M.: Najvyšší kontrolný úrad (vývoj ústavnej úpravy, aktuálny stav a perspektívy), IN: ÚSTAVNÝ SYSTÉM SLOVENSKEJ REPUBLIKY (doterajší vývoj, aktuálny stav, perspektívy), OROSZ, L. a kolektív, Košice, 2009, ISBN 978-80-7097-777-4
 12. ŠTRKOLEC, M.: Zabezpečovacie inštitúty v správe daní, IN: Právo – obchod – ekonomika, Zborník vedeckých prác, UPJŠ, právnická fakulta, katedra obchodného práva a hospodárskeho práva, Košice, 2011,ISBN 978-80-7097-903-7.

JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.

 1. Organizácia súdov a prokuratúry – Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva / Jaroslav Čollák ; recenzenti Gabriela Gandžalová, Ladislav Duditš. – 1. vyd. – Plzeň : Vydavatelství a nakladatelství Aleš Čeněk, 2016. – 314 s. – ISBN 9788073806477 (brož.).
 2. Právne princípy a pravidlá: nedôležité súčasti právneho poriadku? / Jaroslav Čollák. In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. II, č. 3 (2012), s. 42-52.
 3. Mlčanie alebo nečinnosť ako právny úkon: niekoľko úvah o občianskom práve vo svete internetu alebo (ne)jasný systém „súhlasu a nesúhlasu“ / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ján Husár, Daniela Gandžalová. In: Košické dni súkromného práva I : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524004. – S. 32-41.
 4. Zákaz zneužitia práva ako účelová súčasť správy daní? / Jaroslav Čollák ; recenzenti Milena Barinková, Michal Radvan. In: Právo, obchod, ekonomika V. : zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2015. – ISBN 9788081523151. – S. 88-99.
 5. Doktrína zákazu zneužitia práva (nielen) v práve obchodných spoločností / Jaroslav Čollák. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 67, č. 5 (2015), s. 622-646.
 6. Zneužitie práva konaním obchodnej spoločnosti: na pomedzí medzi právom a protiprávnym konaním daňového subjektu / Jaroslav Čollák ; recenzenti Ján Husár, Karin Prievozníková, Martin Vernarský. In: Zneužitie a iné formy obchádzania práva : recenzovaný zborník vedeckých prác. – Košice : Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524318. – S. 39-58.
 7. Zákaz zneužitia práva – právny inštitút vo svetle vývoja a rekodifikácie súkromného práva na Slovensku / Jaroslav Čollák ; recenzenti Kristián Csach, Jaromír Kožiak, Dana Ondrejová et al. In: Dny práva 2013 – Days of law 2013 : 7. ročník mezinárodní konference : 13. a 14. november 2013, Brno : část VI. Reforma soukromého práva. – Brno : Masarykova univerzita, 2014. – ISBN 9788021068131. – S. 18-42.
 8. Konanie obchodnej spoločnosti alebo niekoľko úvah o ohýbaní právnej úpravy: „Prípad(y) X“ trvajúci(e) dodnes? / Jaroslav Čollák. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 67, č. 2 (2015), s. 225-240.
 9. Limity združovania: Riešenie sporov v športe a právna ochrana členov občianskych združení (so zameraním na športové zväzy) / Jaroslav Čollák. – recenzované. In: Magister Officiorum : odborný časopis Učenej právnickej spoločnosti. – ISSN 1338-5569. – Roč. VI, č. 1-2 (2016), s. 50-60.
 10. Občianskoprávna zodpovednosť športovca za škodu na zdraví / Jaroslav Čollák. In: Justičná revue : časopis pre právnu prax. – ISSN 1335-6461. – Roč. 67, č. 6-7 (2015), s. 815-829.
 11. Obchodné spoločnosti v športe – súčasnosť a perspektívy vo svetle procesu prijímania nového zákona o športe / Jaroslav Čollák. In: Acta Iuridica Olomucensia : Vědecký časopis právnický. – ISSN 1801-0288. – Vol. 8, no. 2 (2013), s. 71-92.
 12. Pracovnoprávne spory profesionálnych športovcov a športových klubov v športe alebo – nový zákon o športe ako komplikácia? / Jaroslav Čollák. – recenzované. In: Acta Iuridica Olomucensia. – ISSN 1801-0288. – Vol. 11, suppl. 1 (2016), s. 229-237.
 13. Arbitrabilitia pracovnoprávnych sporov: Niekoľko poznámok o riešení pracovnoprávnych sporov (nielen) profesionálnych športovcov / Jaroslav Čollák ; recenzenti Viktoriya Serzhanova, Aneta Bobenič Hintošová, Alena Krunková. In: Právo, obchod, ekonomika VI. : zborník príspevkov z vedeckej konferencie : 26. – 28. októbra 2016, Vysoké Tatry. – Košice . Univerzita Pavla Jozefa Šafárika v Košiciach, 2016. – ISBN 9788081524431. – S. 125-134.
 14. Limity a systematika súdnej ochrany členov občianskych združení – umenie (orientácie) v práve / Jaroslav Čollák ; recenzenti Július Kováč, Miloš Večeřa. In: Umenie a právo : zborník príspevkov z medzinárodnej vedeckej konferencie : 2. jún 2016, Skalnaté pleso. – Bratislava : SAP – Slovak Academic Press, 2016. – ISBN 9788089607440. – S. 117-128.

Odborné články a príspevky Mgr. Jaroslava Čolláka nájdete taktiež na internetových stránkach:

 1. www.ucps.sk
 2. www.magisterofficiorum.sk
 3. www.apfs.sk
 4. www.sportlegal.com