Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a práve obchodných spoločností

Dátum pridania: 13.11.2018, Autor:
Náš kolega a člen našej advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák, PhD. publikoval v českom vydavateľstve C.H.Beck monografiu pod názvom "Zákaz zneužitia práva v súkromnom práve a v práve obchodných spoločností". Premdetná monografia po relatívne dlhej odmlke sumarizuje v celistvosti poznatky o zneužití práva a jeho legislatívnom zákaze, pričom mapuje jeho historick... Celý článok >>

Spory združovacieho práva a vzťahy v občianskych združeniach – správne alebo civilné súdnictvo?

Dátum pridania: 24.05.2018, Autor:
Problematika sporov vyplývajúcich z občianskych združení a vzťahov v nich sa vyskytujúcich si zasluhuje nemalú dávku odbornej pozornosti. Členovia občianskych združení, ktorí sú konfrontovaní s rozhodnutiami týchto združení môžu mať o kvalite právnej ochrany svojich práv a povinností dôvodné pochybnosti - to predovšetkým na základe skutočnosti, že v z.č. 83/1990 Zb... Celý článok >>

Unifikované riešenie sporov v športe ako budúcnosť športových sporov – zhodnotenie časti konferencie Šport a právo 2017.

Dátum pridania: 16.10.2017, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.
Prinášame Vám zhodnotenie odbornej sekcie "Riešenie sporov v športe - Aké by mohlo byť systémové riešenie zabezpečenia rýchlej špecializovanej spravodlivosti pre šport", ktorú na Konferencii Šport a právo 2017 pod gesciou Učenej právnickej spoločnosti, SFZ a ďalších partnerov - medzi ktorých patrila aj naša advokátska kancelária viedol a odborne garantoval náš člen -... Celý článok >>

Organizácia súdov a prokuratúry – Štruktúra, postavenie a úlohy orgánov ochrany práva (JUDr. Jaroslav Čollák ml.)

Dátum pridania: 23.04.2017, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák, PhD.
Člen našej Advokátskej kancelárie JUDr. Jaroslav Čollák ml. vydal v českom vydavateľstve Aleš Čenek po viac ako 20 rokov v podmienkach SLovenskej republiky učebnicu s názvom "Organizácia súdov a prokuratúry - štruktúra, postavenia a úlohy orgánov ochrany práva". Publikácia je k dostaniu na stránkach www.alescenek.cz, www.artforum.sk, www.martinus.sk , www.webareal.sk/pravn... Celý článok >>

Arbitrabilita pracovnoprávnych sporov v rozhodcovskom konaní – šport ako príklad

Dátum pridania: 29.07.2016, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák
Intro: Prejednávanie sporov medzi športovcami a športovými klubmi v prípade, ak v danom športe existoval rozhodcovský súd bolo lokalizované a charakterizované ako súkromnoprávne rozhodovanie sporov "vo vnútri" danej športovej organizácie - teda vo vnútri daného športového, zväčša národného zväzu. Ak si daný národný športový zväz takýto rozhodcovský súd v súlade ... Celý článok >>

Športový klub – spôsobilosť prijímateľa verejných prostriedkov – pokuty alebo: prečo už viac „nie“ zmluvy s profesionálmi v režime „SZČO“

Dátum pridania: 09.05.2016, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák
Športové kluby uzatvorením zmlúv s profesionálnymi športovcami riskujú pokuty od kontrolných orgánov do výšky 200 000,- EUR, stratu spôsobilosti prijímateľa verejných prostriedkov v zmysle Zákona o športe, ako aj nemožnosť uchádzať sa o akékoľvek dotácie od štátu ako takého. Ak to ako pozvánka na zváženie postupov klubov vo vzťahu k uzatváraniu "profi zmlúv" alebo ... Celý článok >>

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu – čo to „laicky“ znamená pre športové kluby?

Dátum pridania: 19.04.2016, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák
Autor prináša praktické zovšeobecnenie pre športové kluby, ktoré sa chystajú uzatvárať nové zmluvy s profesionálnymi športovcami - zovšeobecnenie, čo znamená praktickou rečou podpis "zamestnaneckej" zmluvy s profesionálnym športovcom. Autor tak robí na základe vedomosti o tom, že táto skutočnosť nie je všetkým dotknutým športovým klubom úplne zreteľná. Príspevok j... Celý článok >>

Predbežné opatrenia v správe daní

Dátum pridania: 24.03.2016, Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec PhD.
Príspevok bol uverejnený v periodiku Justičná revue: ŠTRKOLEC, M.: Predbežné opatrenia v správe daní; Justičná revue, 64, 2012, č. 10, s. 1165 – 1177. INTRO: V tichosti a bez toho, aby tomu predchádzala rozsiahlejšia verejná (odborná) diskusia, bol zákonodarcom prijatý zákon č. 563/2009 Z. z. o správe daní (daňový poriadok) a o zmene a doplnení niektorých zákonov ... Celý článok >>

Prerušenie daňovej kontroly – prípustnosť, dôsledky a možnosti procesnej obrany

Dátum pridania: 24.03.2016, Autor: JUDr. Miroslav Štrkolec PhD.
Príspevok bol uverejnený v periodiku Justičná revue: ŠTRKOLEC, M.: Prerušenie daňovej kontroly – prípustnosť, dôsledky a možnosti procesnej obrany; Justičná revue, 66, 2014, č. 11, s. 1354 – 1363. INTRO: Cieľom autora je preskúmať zákonné možnosti prerušenia daňovej kontroly, identifikovať dôsledky takéhoto postupu v právnej a majetkovej sfére daňových subjekt... Celý článok >>

Stručná reakcia na právnu analýzu alebo: kto sa (ne)nechá v TIPSPORT extralige / v PRO HOKEJI a.s. – (lenivo) oklamať:

Dátum pridania: 04.03.2016, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák
"Vo väčšine európskych krajín panuje zhoda o tom, že takýto právny vzťah je vzťahom závislej práce a o pracovnoprávny charakter vzťahu profesionálneho športovca a športového klubu sa už takmer ani nevedú spory." Len niekoľko dní spätne sa nám z rúk viacerých športových klubov dostala "na nazretie" právna analýza nemenovanej advokátskej kancelárie (ďalej aj „ana... Celý článok >>

Niekoľko slov k rešpektovaniu zákona o športe – športové kluby a profesionálni športovci verzus (možný) protiprávny stav ich zmlúv?

Dátum pridania: 05.02.2016, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák
Tento krátky príspevok má za cieľ v krátkosti reagovať na niektoré praktické – aplikačné súvislosti, ktoré autor príspevku v poslednom období zaregistroval vo viacerých športoch a ktoré pramenia z častých otázok kladených pracovnej skupine s obsahom: „čo sa stane ak nebudeme mať zmluvy s profesionálnymi hráčmi v súlade so zákonom o športe, ale pôjdeme v starom re... Celý článok >>

Zákon o športe č. 440/2015 Z.z. – bližšie informácie

Dátum pridania: 22.01.2016, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák
Bližšie informácie o novom zákone o športe nájdete na stránke Učenej právnickej spoločnosti: http://www.ucps.sk  Oficiálny facebook profil Zákona o športe: https://www.facebook.com/zakonosporte/ ... Celý článok >>

Športové kluby v novom zákone o športe – čo prináša nový zákon o športe?

Dátum pridania: 17.01.2016, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Hneď na úvod si musíme položiť zásadnú otázku: Čo prináša zákon o športe pre športové kluby? V Zbierke zákonov Slovenskej republiky bol dňa 30. decembra 2015 pod číslom 440/2015 Z.z. publikovaný zákon o športe a o zmene a doplnení niektorých zákonov (ďalej len “zákon”), ktorý nadobudol účinnosť 1. januára 2016. Nový zákon nanovo upravuje aj postavenie športo... Celý článok >>

Zmluva o profesionálnom vykonávaní športu v „novom zákone o športe“ – ako na to?

Dátum pridania: 17.01.2016, Autor: JUDr. Jaroslav Čollák ml.
Namiesto úvodu: Po 1.1.2016 si mnohé subjekty športovej obce – predovšetkým športové kluby a športovci kladú jednoduché otázky, ako napr.: (i) čo so zmluvnými vzťahmi, ktorých sme účastníkmi už dnes, (ii) „čo a ako“ na zmluvné vzťahy, ktoré sa chystáme v blízkej budúcnosti uzavrieť, a čo sa zmení po (iii) 1.1.2019 – po dátume, ktorý tak často spomínali čl... Celý článok >>